"ژئوتکستایل با الیاف پلی استر"

   چنانچه مشهود است پیشوند ژئو GEO (به معنای با خاک پوشاندن) و Textile (به معنای پارچه)، به این ترتیب ژئوتکستایل را منسوج با قابلیت پوشاندن خاک ترجمه می کنند.

ژئوتکستایل ها محصولاتی هستند که در فونداسیون ها، زیر خاک، روی صخره ها، هر سطحی که با خاک پوشانده شود و یا هر منظور مشابه دیگری که در علم مهندسی زمین و یا مواد وابسته به آن و در پروژه های ساختمان سازی، راه سازی و تثبیت خاک ها و یا صخره های ناپایدار بکار می رود.

ژئوتکستایل به خاطر ایفای نقش های متنوع، دارای زمینه های کاربردی فراوانی می باشد که در ذیل چند کاربرد عمده آن آمده است:

 • زیرسازی جاده

 • روکش جاده

 • زیرسازی خط آهن

 • ثبات و تحکیم خط های آهن

 • کنترل فرسایش

 • دیوارهای محافظ

 • زهکشی زیرزمینی

 • کنترل نگهداری ضایعات

 • سیستم جمع آوری مایعات و گار

 • حفاظت ژئوممبران

 • سدسازی