خوش آمدید!

 این انجمن برای متخصصان و علاقه مندان به محصولات و خدمات این بازار است.بهترین مطالب و ایده های جدید بازاریابی را به اشتراک بگذارید و درباره آنها بحث کنید، پروفایل حرفه ای خود را بسازید تا با هم یک بازاریاب بهتر شویم.

بج‌ها

Besides gaining reputation with your questions and answers, you receive badges for being especially helpful. Badges appear on your profile page, and your posts.

Popular Question 1 awarded users Asked a question with at least 150 views
Notable Question 1 awarded users Asked a question with at least 250 views
Famous Question 1 awarded users Asked a question with at least 500 views
Autobiographer 1 awarded users Completed own biography
Editor 1 awarded users First edit
Credible Question 0 awarded users Question set as favorite by 1 user
Favorite Question 0 awarded users Question set as favorite by 5 users
Stellar Question 0 awarded users Question set as favorite by 25 users
Student 0 awarded users Asked first question with at least one up vote
Nice Question 0 awarded users Question voted up 4 times
Good Question 0 awarded users Question voted up 6 times
Great Question 0 awarded users Question voted up 15 times
Scholar 0 awarded users Asked a question and accepted an answer
Teacher 0 awarded users Received at least 3 upvote for an answer for the first time
Nice Answer 0 awarded users Answer voted up 4 times
Good Answer 0 awarded users Answer voted up 6 times
Great Answer 0 awarded users Answer voted up 15 times
Enlightened 0 awarded users Answer was accepted with 3 or more votes
Guru 0 awarded users Answer accepted with 15 or more votes
Self-Learner 0 awarded users Answered own question with at least 4 up votes
Commentator 0 awarded users Posted 10 comments
Pundit 0 awarded users Left 10 answers with score of 10 or more
Chief Commentator 0 awarded users Posted 100 comments
Taxonomist 0 awarded users Created a tag used by 15 questions
Critic 0 awarded users First downvote
Disciplined 0 awarded users Deleted own post with 3 or more upvotes
Supporter 0 awarded users First upvote
Peer Pressure 0 awarded users Deleted own post with 3 or more downvotes

مطلع باشید

درباره این انجمن

متخصصان و علاقه مندان به محصولات و خدمات ما. بهترین مطالب و ایده های جدید بازاریابی را به اشتراک بگذارید و درباره آنها بحث کنید، پروفایل حرفه ای خود را بسازید تا با هم یک بازاریاب بهتر شویم. مطالعه راهنما